Տրամադրելի բոլոր աշխատանոցները՝Խորհրդանշաններ՝ 

խաղով համով
( Աշխատանոց Ա / taller A / workshop A / atölye A  / atelier A ) 


Տարիք՝ / Age / Yaş / Edad / Âge:   8– 12


Աշխատանոցի ամփոփում՝ այս աշխատանոցին նպատակն է խաղերու միջոցաւ մասնակիցը հրաւիրել մեր առցանց ստեղծարար աշխարհին։Գրաւիչ եւ թեթեւ խաղերու շնորհիւ կ՚ուզենք մասնակիցին առիթներ ստեղծել, որպէսզի ան կարենայ ազատօրէն մասնակցիլ աշխատանոցին։

« Գաղափար մը ունիմ»
(Աշխատանոց Ծ / taller N / workshop  N / atölye N / atelier N)

Տարիք՝ / Age / Yaş / Edad / Âge:   8-12


Աշխատանոցի ամփոփում՝  այս աշխատանոցին մէջ նոր գաղափարներու հասնելու վարժութիւնները պիտի տեսնենք։


Թուականները տեսնելու համար նկարը սեղմէ՛  /Tarihleri görmek için resime tıklayınız. /Click on the picture to see the dates. / Haz clic en la imagen para ver las fechas. / Cliquez sur l'image pour voir les dates.

Յառաջիկայ աշխատանոցները՝
- Թուական չունեցող աշխատանոցներուն դիմել եւ տեղ գրաւել կարելի է։ - 


 Հոփ
( Աշխատանոց Ի / taller K / workshop K / atölye K  / atelier K ) 


Տարիք՝ / Age / Yaş / Edad / Âge:  8-12


Աշխատանոցի ամփոփում՝  Այս աշխատանոցին նպատակն է մեր ընտրած նիւթէն մեկնելով ստեղծարար առարկայ մը ստեղծելու ճամբայ մը գծել։ Աշխատանոցին մէջ ստեղծարգործութեան զանազան հանգրուաններէն անցնելով պիտի վայելենք ստեղծարար ընթացքը։ 

« Հապա եթէ փորձէինք...»
(Աշխատանոց Խ / taller M / workshop  M / atölye M / atelier M)

Տարիք՝ / Age / Yaş / Edad / Âge:   8-12


Աշխատանոցի ամփոփում՝

Հավըրտ Կարտները նշած է, որ բազմազան ունակութիւններու մէջ նաեւ կայ տրամաբանական - ուսողական կէտն ալ։ Այս աշխատանոցին մէջ երեխաներուն գիտական նիւթերու հանդէպ ունեցած հետաքրքրութիւններու շուրջ ընթացք մը ստեղծել կ՚ուզենք։ «Հապա եթէ»-ի գիտական աշխատանոցներուն մէջ ալ ստեղծարար ոգի մը պիտի գտնէք։ 

Սոկրատիկ 1
( Աշխատանոց Բ / taller B / workshop B / atölye B  / atelier B )  

Տարիք՝ / Age / Yaş / Edad / Âge:   8– 10

Աշխատանոցի ամփոփում՝ այս աշխատանոցին նպատակն է երեխան հրաւիրել յստակ նիւթի մը մասին մտածելու, իրեն գաղափարները եւ ենթադրութիւնները քննարկելո։ Այս բոլորը ճիշդը-սխալը ընտրելու ճնշումէն հեռու միջավայրի մը մէջ կը պատահին։

Սոկրատիկ 2
(Աշխատանոց Է / taller G / workshop G / atölye G / atelier G ) 

Տարիք՝ / Age / Yaş / Edad / Âge:  11– 12

Աշխատանոցի ամփոփում՝ այս աշխտանոցին նպատակն է երեխան հրաւիրել յստակ նիւթի մը մասին մտածելու, իրեն գաղափարները եւ ենթադրութիւնները քննարկելո։ Այս բոլորը ճիշդը-սխալը ընտրելու ճնշումէն հեռու միջավայրի մը մէջ կը պատահին։

« Հապա եթէ նկարը...»
(Աշխատանոց Գ / taller C / workshop  C / atölye C / atelier C)

Տարիք՝ / Age / Yaş / Edad / Âge:   8-12


Աշխատանոցի ամփոփում՝ այս աշխատանոցին նպատակն է երեխան հրաւիրել յայտնի գեղարուեստական գործերու մասին մտածելու, իր գաղափարները բաժնելու եւ գործերը քննադատելու։ Այս աշխատանոցը ըստ երեխաներու հետաքրքրութեան կրնայ վերածուիլ նոր ստեղծագործութեան աշխատանոցներու։ 

« Հապա եթէ հէքեաթը...»
( Աշխատանոց Ե / taller E / workshop  E / atölye E / atelier E )

Տարիք՝ / Age / Yaş / Edad / Âge:   8 – 12


Աշխատանոցի ամփոփում՝ այս աշխատանոցին նպատակն է երեխան հրաւիրել պատմութիւն մը յօրինելու հանգրուաններուն մասին մտածելու, իր հանգրուանները ստեղծելու եւ ի վերջոյ յօրինուած պատմութիւնը ուսումնասիրելու։ Հո՛ս, ըստ փափաքի, կրնանք մեկնիլ յայտնի հին հէքեաթներէն, կամ ստեղծել բոլորովին նոր պատմութիւն մը։

զրուցիկ
(Աշխատանոց Ը / taller H / workshop  H / atölye H / atelier H)

Տարիք՝ / Age / Yaş / Edad / Âge:   8-12


Աշխատանոցի ամփոփում՝ այս աշխատանոցին նպատակն է երեխան  հրաւիրել` զրուցելու յայտնի  նիւթերու մասին ։ Բոլորովին հանկարծակի յառաջանալիք այս աշխաանոցը, բաց է նաեւ երեխային կողմէ առաջարկուած նիւթերու, որոնք առիթ չեն ունեցած արտայայտուելու եւ կամ կիսուելու իրենց առօրեայ կեանքին մէջ։

« Հապա եթէ շարժանկարը...»
(Աշխատանոց Զ / taller F / workshop  F / atölye F / atelier F)


Տարիք՝ / Age / Yaş / Edad / Âge:   8 – 12


Աշխատանոցի ամփոփում՝  այս աշխատանոցին միջոցաւ պիտի յայտնաբերենք շարժանկարի աշխարհը, նշելով սինեմային անցեալը եւ իր ձեւերը։ Հոս նաեւ պիտի գործածենք արեւմտահայերէնով առցանց մանկավարժական աղբիւրներ։ Այս աշխատանոցին նպատակն է դիտել ուրիշ աչքով մը, մտածել տեսողական աշխարհին եւ անոր բաղադրիչներուն մասին։

Ծալլելով փաթթելով
( Աշխատանոց Ժ / taller J / workshop J / atölye J  / atelier J ) 


Տարիք՝ / Age / Yaş / Edad / Âge:   8– 12


Աշխատանոցի ամփոփում՝  այս աշխատանոցին միջոցով պիտի յայտնաբերենք օրիկամիի աշխարհը։ Առարկայի մը եռատարածային ձեւ մը տալով նոր արժէք մը ստեղծելու ընթացքը միասին պիտի վայելենք։ 

«Հապա եթէ երեսը...»  
(Աշխատանոց Լ / taller L / workshop  L / atölye L / atelier L) 


Տարիք՝ / Age / Yaş / Edad / Âge:   8– 12


Աշխատանոցի ամփոփում՝   այս աշխատանոցին մէջ մեր երեսը մեր մկանները գործածելով պիտի մուտք գործենք դէպի թատերական աշխարհ։ Բառերէն, խօսքերէն, ուրուագիծներէն հեռու, թատրոնը ինչպէս կրնայինք վայելել տեսնանք, տրամայի աշխարհը յայտնաբերենք։ 

 «Հապա եթէ Լրագիրը...»
( Աշխատանոց Թ / taller I / workshop I / atölye I / atelier I ) 


Տարիք՝ / Age / Yaş / Edad / Âge:  8-12


Աշխատանոցի ամփոփում՝  այս աշխատանոցին մէջ մեր երեւակայութիւնը գործածելով պիտի ստեղծենք աշխարհ մը, որ ունի իր լուրերը, հարցերը, յայտարարութիւնները եւ ապրումները Հապա ինչպէ՞ս լուր կ՚ունենայիք այս բոլորէն, եթէ լրագիր մը չունենայինք։ Ահաւասիկ «Հապա եթէ լրագիրը»։


նկարէ՛  - շարէ՛ , շարանկար է
(Աշխատանոց Դ / taller D / workshop  D / atölye D / atelier D) 


Տարիք՝ / Age / Yaş / Edad / Âge:   8– 12


Աշխատանոցի ամփոփում՝ այս աշխատանոցին նպատակն է երեխան հրաւիրել շարանկարի աշխարհ, ուր նկարներով պատմութիւններ պիտի ստեղծուին, կամ ալ՝ պատմութիւններով նկարներ։

«Հապա եթէ»ի աշխատանոցները մերթ ընդ մերթ կրնան կրկնուիլ կամ նոր թեմաներով թարմանալ։ Եթէ մասնակիցին հետաքրքրուած աշխատանոցը նախկին նիստերով յառաջացած է, կրնանք իրեն ուրիշ աշխատանոց մը առաջարկել կամ նոյն աշխատանոցին գալիք նիստերուն համար իր անունը արձանագրել։